Regulamin sklepu

§1 Zakres Przedmiotowy
1. Niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego „Iconic Design”, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady sprzedaży dokonywanej przez przedsiębiorcę działającego pod firmą: Showroom Wczasowa10 sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-065, ul. Chodkiewicza 19A, KRS 0000734984, NIP: 9532750350, REGON 380427215, zwanego dalej Iconicdesign, towarów za pośrednictwem Internetu poprzez witrynę znajdującą się pod adresem: www.iconicdesign.pl

§2 Słowniczek
1. Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
Sklep Iconic Design – sklep internetowy prowadzony przez Showroom Wczasowa10 sp. z o.o., za pośrednictwem strony internetowej www.iconicdesign.pl,
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu,
Konto Klienta – indywidualne konto w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez Iconic Design.
Potwierdzenie zarejestrowania zamówienia – mail określający termin i koszty dostawy oraz warunki przyjęcia zamówienia
§3 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Iconic Design, a Klientem umów sprzedaży, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klienta ze Sklepu.
2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Klient przed dokonaniem zakupów w Sklepie zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania całości postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Warunkiem dokonania przez Klienta zakupu towaru jest potwierdzenie przez niego faktu zapoznania się z obowiązującym Regulaminem, jak również potwierdzenie akceptacji jego pełnej treści.
6. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wiążą Klienta wyłącznie w sytuacji, w której zostanie zawarta w formie pisemnej stosowna umowa pomiędzy Iconic Design a Klientem, zawierająca odmienne uregulowania.
8. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także do niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Iconic Design.
9. Iconic Design zastrzega, że zdjęcia towarów mogą zawierać produkty dodatkowe, nie wchodzące w skład oferty Iconic Design. W takiej sytuacji przy opisie towaru zamieszczona zostanie stosowna adnotacja.

§4 Przetwarzanie Danych Osobistych
1. Iconic Design zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z  dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez firmę Iconic Design w celu realizacji złożonego zamówienia. Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Iconic Design nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez Klienta.
3. Iconic Design zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz realizacji zamówienia w wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji okażą się niezupełne, błędne lub nieprawdziwe. W takim wypadku Iconic Design uprawniona jest do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy w ciągu 3 dni od powzięcia wiadomości, iż podane przez Klienta podczas rejestracji dane są niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.
4. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
5. Podane w formularzu zamówienia dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Iconic Design.
6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32—35 Ustawy o ochronie danych osobowych.

§5 Prawa Autorskie
1. Iconic Design oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ stanowią własność intelektualną Iconic Design bądź podmiotów trzecich.
2. Iconic Design wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Iconic Design, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Iconic Design.
3. Iconic Design wyraża zgodę na niekomercyjne wyświetlanie, pobieranie i drukowanie materiałów będących własnością Iconicdesign, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem obowiązku umieszczenia widocznej informacji o prawach autorskich Iconic Design przez osobę wykorzystującą te materiały.

§6 Zamówienia
1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
2. Do składania zamówień w sklepie Iconic Design uprawnione są tylko osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia.
3. W celu złożenia zmówienia, klient powinien postępować według kolejnych punktów niniejszego paragrafu.
4. Wejść na stronę sklepu Iconic Design
5. W przypadku wcześniejszej rejestracji,  Klient powinien zalogować się wybierając przycisk Moje Konto i wpisując podane przy rejestracji login oraz hasło.
6. Klient dokonuje wyboru towaru lub towarów za pomocą przycisku zamów, zobowiązany jest każdorazowo wpisać wybraną ilość sztuk danego towaru.
7. W przypadku towarów występujących w różnorodnych konfiguracjach, przed wprowadzeniem do koszyka niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze sklepem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub mailowo pod adresem info@iconicdesign.pl w celu ustalenia odpowiednich parametrów zamawianego przedmiotu: koloru, rodzaju materiału, obicia, itp.
8. Klient powinien wypełnić formularz zamówienia, wprowadzając wszystkie niezbędne dane. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, danych do faktury oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Iconic Design. Niezbędne jest podanie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych adresowych koniecznych do wysyłki zamówionego towaru.
9. Jedyną możliwą formą płatności jest płatność z góry, przelewem bankowym na konto wskazane w formularzu zamówienia.
10. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem sklepu i zaakceptowania jego warunków poprzez zaznaczenie pola „zapoznałem/-am się z Regulaminem sklepu Iconic Design i akceptuję jego warunki”
11. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania zamówienia w systemie sklepu drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail.
12. W kolejnym mailu Klient otrzymuje informacje dotyczące terminu i warunków dostawy oraz fakturę pro forma.
13. W momencie opłacenia faktury pro forma zawarta zostaje umowa kupna sprzedaży. Oznacza to także zapoznanie się z warunkami realizacji zamówienia. W celu sprawnej realizacji prosimy i przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: sklep@iconicdesign.pl, w tytule maila wpisując numer zamówienia.
14. W przypadku braku towaru w magazynie, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie, a także o przewidywanym czasie realizacji zamówienia.
15. Iconic Design nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności i bezpieczeństwa przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.  

16. Po złożeniu zamówienia Klient ma 48 godzin na realizację płatności, w przeciwnym razie zamówienie jest uznane za anulowane

                                            

§7 Ceny, Płatności, Promocje
1. Przedstawione opisy, zdjęcia czy cena towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66) i są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.    
2. Wszelkie ceny towarów podane w serwisie internetowym Iconic Design wyrażone są w złotych polskich. W opisie towaru wskazana cena brutto.
3. Ceny podane w serwisie internetowym Iconic Design nie zawierają kosztów dostawy.
4. Koszty dostawy są określane każdorazowo indywidualnie, klient zostanie o nich poinformowany w mailu potwierdzającym rejestrację zamówienia. Koszty dostawy ponosi Klient.
5. Klient dokonuje płatności za towar w formie przelewu bankowego na konto wskazane w mailu potwierdzającym rejestrację zamówienia.
6. Przy zakupie towaru na zamówienie, Iconic Design żąda zapłaty zaliczki.
7. Iconicdesign przewiduje możliwość organizowania promocji. Zasady i tryb przeprowadzania promocji będą określane każdorazowo w odrębnych regulaminach.

§8 Wysyłka i Dostawa
1. Towary znajdujące się w naszym magazynie wysyłane są następnego dnia roboczego od momentu zaksięgowania płatności . Pozostałe towary wysyłane są w terminie określonym w mailu potwierdzającym rejestrację zamówienia.
2. Klient może odebrać towar osobiście w sklepie stacjonarnym Iconic Design, po potwierdzeniu tej możliwości przez firmę Iconic Design, bądź odebrać towar wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest niezwłocznie informowany przez Iconic Design.
4. Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do lokalu oraz wszelakich usług dodatkowych świadczonych przez firmy kurierskie, transportowe, montażowe lub firmę Iconic Design.
5. Dokument sprzedaży jest Klientowi doręczany wraz z zakupionym towarem lub przesyłany za pośrednictwem poczty e-mail.
6. Koszt wysyłki określone są każdorazowo w mailu potwierdzającym rejestrację zamówienia.
7. Koszty wysyłki towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za zakupiony towar.
8. Towar doręczany jest pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Iconic Design nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.
9. Standardowa dostawa obejmuje dostawę od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.


§9 Zamiana Towaru, Zwroty i Reklamacje
1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy sklep@iconicdesign.pl bądź adres korespondencyjny Sprzedawcy.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4. Konsument ma również prawo do zwrotu zakupionych produktów w sklepie internetowym w siedzibie Showroomu Iconic Design w Bydgoszczy.
5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie, które zagwarantuje jego bezpieczny transport.
6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru wynikające z przyczyn niezależnych od Iconic Design (koszt odesłania, prowizje naliczane przez systemy płatności – PayU, Eservice, Przelewy24).
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, dokonać zwrotu płatności za towar. Może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
10. Warunkiem zwrotu płatności jest dołączenie do zwróconego towaru do Iconic Design dowodu zakupu – paragon lub faktura.
11. Iconic Design dopuszcza możliwość dokonania wymiany towaru na inny pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, nie został zmontowany, jest czysty i posiada niezniszczone opakowanie. O możliwości zamiany towaru każdorazowo decyduje Iconic Design. Wszelkie koszty związane z wymianą pokrywa Klient.
12. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr. 22 poz. 271 ze zm.) Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku artykułów niedostępnych na miejscu, opłaconych/zadatkowanych i zamówionych  specjalnie dla klienta oraz w przypadku produktów ekspozycyjnych, wyprzedażowych.
14. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego w serwisie internetowym Iconic Design, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
15. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot ceny dokonywany jest na podany przez Klienta numer rachunku bankowego, przekazem pocztowym bądź w formie gotówki w siedzibie Iconic Design.
16. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres siedziby Iconic Design
17. Koszt opakowania i odesłania zwracanego towaru ponosi Klient.
18. Po dostarczeniu towaru Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera, czy paczka nie została uszkodzona. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek  uszkodzeń Klient obowiązany jest natychmiast i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody , w którym wskaże powstałe uszkodzenia. Klient zobowiązany jest także do niezwłocznego poinformowania sklepu Iconic Design o fakcie sporządzenia protokołu szkody, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na adres sklep@iconicdesign.pl.
19. Do postępowania reklamacyjnego w przypadku konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr. 141 Poz. 1176 ze zm.), w pozostałych przypadkach przepisy dotyczące rękojmi. Iconic Design zobowiązany jest do odpowiedzi na złożoną reklamacje w ciągu 30 dni.
20. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar posiada wady fizyczne bądź jest niezgodny z umową, należy go dostarczyć na adres siedziby Iconic Design wraz z dokumentem potwierdzającym jego zakup (paragonem, fakturą) oraz reklamacją zawierającą opis wad i roszczenia Klienta.
21. Przesyłki zwrotne lub reklamacyjne wysyłane na koszt Iconic Design lub za pobraniem nie będą przez firmę Iconic Design przyjmowane.

§10 Gwarancja
1. Iconic Design może udzielić Klientom na zakupione towary gwarancji, której czas trwania jest uzależniony od rodzaju sprzedawanego towaru oraz zasad i terminów udzielania na dany towar gwarancji przez producenta. Warunki gwarancji określane są w dokumencie gwarancyjnym załączanym do towaru. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Klienta – Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.                                                                                                                                                                                                                                     
2. Iconic Design zobowiązuje się bezpłatnie usunąć wady ujawnione w okresie gwarancji.
3. Warunkiem skorzystania przez Klienta z gwarancji jest pisemne złożenie reklamacji, a po uzyskaniu stosownego potwierdzenia od Iconicdesign, dostarczenie do siedziby Iconicdesign zakupionego towaru wraz z kopią dowodu zakupu.
4. Wyłączona jest odpowiedzialność Iconic Design z tytułu gwarancji w przypadku towarów, które w chwili zakupu posiadały uszkodzenia, w tym uszkodzenia mechaniczne (tzw. produkt niepełnowartościowy) i w związku z tym zostały zakupione po niższej cenie.
5. Gwarancja wyłączona jest również, gdy dostarczony do siedziby Iconic Design towar opakowany jest w sposób niezapewniający ochrony przed powstawaniem dalszych uszkodzeń. W takiej sytuacji Iconic Design uprawniony jest do odmowy przyjęcia przesyłki i odesłania towaru bez przeprowadzenia naprawy na koszt Klienta.
6. Gwarancja nie obejmuje reklamacji dotyczących naturalnego zużycia wyrobu (w tym ścieranie powierzchni podnóżków i podstaw krzeseł i stołów), mechanicznego uszkodzenia wyrobu, wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wad wyrobów po jakichkolwiek przeróbkach i zmianach konstrukcyjnych oraz naprawach dokonanych samodzielnie, a także spowodowanych niewłaściwym montażem.
7. Gwarancja wyłączona jest w sytuacji, w której zakupiony towar znajduje się poza terytorium Rzeczpospolitej.
8. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

§11 Zmiana Regulaminu
1. Iconic Design zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O dokonanych zmianach Klienci zostaną poinformowani w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem ich wprowadzenia na stronie serwisu internetowego Iconic Design.
2. Zmiana Regulaminu po złożeniu zamówienia nie wpływa na sposób jego realizacji. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§12 Postanowienia Końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie
2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym: www.iconicdesign.pl oraz w siedzibie Iconic Design.
3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Iconic Design nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Strona wykorzystuje pliki cookies.