Regulamin Newslettera

 1. Iconic Design Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-853), Al. Niepodległości 696/0.2, posiadającego wpis do KRS 0000734984, NIP: 9532750350prowadzi serwis internetowy https://iconicdesign.pl (dalej: Właściciel Serwisu)
 2. Newsletter jest treścią cyfrową. Wyrażenie przez zainteresowanego (dalej: Użytkownika) zgody na przesyłanie Newslettera, w momencie potwierdzenia maila z zapisem do Newslettera, jest równoznaczne z zawarciem Umowy na dostarczenie treści cyfrowej (dalej: Umowa).
 3. W celu zawarcia Umowy, Właściciel Serwisu jest uprawniona do podejmowania działań w celu weryfikacji wieku Użytkownika.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Newslettera, Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikowi Regulamin Newslettera na samym dole Serwisu oraz każdorazowo przy formularzu zapisu na Newsletter. Treść Regulaminu Newslettera może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.
 5. Korzystanie z Serwisu, w tym zapisanie się do usługi Newsletter, możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
  a) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows;
  b) zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie;
  c) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa.
 7. Użytkownik zawiera Umowę o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której Użytkownik dokonuje płatności danymi.
 8. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, a nadal chciałby skorzystać z materiałów oferowanych przez zapis na Newsletter, może dokonać zakupu Materiałów Newslettera, płacąc za nie- określoną przez Administratora cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z Właścicielem Serwisu na adres mail: info@iconicdesign.pl
 9. Właściciel Serwisu świadczy usługę Newslettera, która polega na kierowaniu do Użytkowników zapisanych na listę subskrybentów informacji handlowych i marketingowych, w tym artykułów blogowych, treści wpisów w mediach społecznościowych, produktach i usługach czy wydarzeniach za pośrednictwem komunikacji e-mail.
 10. W celu zawarcia Umowy Użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu e- mail oraz potwierdzenie zapisu przez wciśnięcie przycisku „Zapisz mnie”. Potwierdzenie zapisu spowoduje skierowanie do Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail korespondencji mailowej z prośbą o potwierdzenie zapisu lub usunięcie maila w sytuacji, gdy wywołane zapytanie zostało wysłane omyłkowo.
 11. Potwierdzenie zapisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie do niego informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Właściciela Serwisu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z ustawą – prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę subskrybentów oraz wysyłki Newslettera. Brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być świadczona. W każdej chwili Subskrybent może wycofać udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter.
 12. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Rezygnacja może zostać zgłoszona Właścicielowi Serwisu:
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Wypisuję się”.
  • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@iconicdesign.pl
  • w formie papierowej na adres pocztowy: Al. Niepodległości 696/0.2, 81-853 Sopot
 13. Rezygnacja usługi będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem Umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 14. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter.
 15. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane pocztą na adres Al. Niepodległości 696 lok.0.2 ; 81-853 Sopot, e- mailem info@iconicdesign.pl
 16. Użytkownik może złożyć reklamację na usługę Newsletter. Reklamacja może zostać złożona w formie:
  • elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@iconicdesign.pl
  • w formie papierowej na adres pocztowy: Al. Niepodległości 696/0.2, 81-853 Sopot
 17. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji. Podanie tych danych jest nieobowiązkowe i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w takiej samej formie w jakie skierowano reklamację, chyba że Użytkownik wskaże inaczej.
 18. Materiały umieszczone w Newsletterze korzystają z ochrony prawa autorskiego. Materiały mogą zawierać również chronione znaki towarowe. Materiały udostępniane są Użytkownikowi wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek inne formy korzystania z materiałów naruszają prawa Właściciela Serwisu lub innych podmiotów uprawnionych i mogą skutkować odpowiedzialnością. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie materiałów bez zgody Właściciela Serwisu lub innych podmiotów uprawnionych.
 19. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji w przypadku konsumenta jest możliwe poprzez zwrócenie się do: stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy; wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu; powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy; lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl
 20. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
 21. Właściciel Serwisu jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu Newslettera w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn tj. min. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP, wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu – w zakresie w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu Newslettera. Zmiana zostanie opublikowana na stronach Serwisu.
 22. Zmiana Regulaminu Newslettera nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu Newslettera.
 23. Przed wejściem w życie zmian Regulaminu Newslettera, Subskrybent może oświadczyć Właścicielowi Serwisu, że nie akceptuje wprowadzonych zmian. Oświadczenie o braku zgody na zmianę Regulaminu Newslettera jest równoznaczne z rezygnacją z Newslettera.
 24. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Newslettera zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 25. Regulamin Newslettera wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2023 r.

 

Pobierz Regulamin Newslettera >