Dostawa i zwroty

Wysyłka i Dostawa
1. Towary znajdujące się w naszym magazynie wysyłane są następnego dnia roboczego od momentu zaksięgowania płatności . Pozostałe towary wysyłane są w terminie określonym w mailu potwierdzającym rejestrację zamówienia.
2. Klient może odebrać towar osobiście w sklepie stacjonarnym Iconicdesign, po potwierdzeniu tej możliwości przez firmę Iconicdesign, bądź odebrać towar wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest niezwłocznie informowany przez Iconicdesign.
4. Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do lokalu oraz wszelakich usług dodatkowych świadczonych przez firmy kurierskie, transportowe, montażowe lub firmę Iconicdesign.
5. Dokument sprzedaży jest Klientowi doręczany wraz z zakupionym towarem lub przesyłany za pośrednictwem poczty e-mail.
6. Koszt wysyłki określone są każdorazowow w mailu potwierdzającym rejestrację zamówienia.
7. Koszty wysyłki towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za zakupiony towar.
8. Towar doręczany jest pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wczasowa 10 nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.
9. Standardowa dostawa obejmuje dostawę od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.


Zamiana Towaru i Zwroty
1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy sklep@iconicdesign.pl bądź adres korespondencyjny Sprzedawcy.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4. Konsument ma również prawo do zwrotu zakupionych produktów w sklepie internetowym w siedzibie Showroomu Iconicdesign w Bydgoszczy.
5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie, które zagwarantuje jego bezpieczny transport.
6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, dokonać zwrotu płatności za towar. Może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
10. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.
11. Iconicdesign dopuszcza możliwość dokonania wymiany towaru na inny pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, nie został zmontowany, jest czysty i posiada niezniszczone opakowanie. O możliwości zamiany towaru każdorazowo decyduje Iconicdesign. Wszelkie koszty związane z wymianą pokrywa Klient.
12. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr. 22 poz. 271 ze zm.) Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku artykułów niedostępnych na miejscu, zamawianych specjalnie dla klienta.
14. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego w serwisie internetowym Iconicdesign, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
15. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot ceny dokonywany jest na podany przez Klienta numer rachunku bankowego, przekazem pocztowym bądź w formie gotówki w siedzibie Iconicdesign.
16. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres siedziby Iconicdesign
17. Koszt opakowania i odesłania zwracanego towaru ponosi Klient.
18. Po dostarczeniu towaru Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera, czy paczka nie została uszkodzona. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek  uszkodzeń Klient obowiązany jest natychmiast i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody , w którym wskaże powstałe uszkodzenia. Klient zobowiązany jest także do niezwłocznego poinformowania sklepu Iconicdesign o fakcie sporządzenia protokołu szkody, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na adres sklep@iconicdesign.pl.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.